Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Burmistrz Włodawy wypełniając obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3 i art. 11ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243), informuje osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – zwane dalej osobami uprawnionymi – o dostępnych usługach pozwalających na komunikowanie się z Urzędem Miejskim we Włodawie.

Osoba uprawniona może skorzystać następujących środków wspierających komunikowanie się:

1) poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adres: info@wlodawa.eu lub inny adres podany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Urzędu Miejskiego we Włodawie;

2) elektronicznej skrzynki podawczej;

3) faksu, wysyłając informacje na numer /82/572-24-54.

Osoba uprawniona ma ponadto prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej –

tj. osoby, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Osoba uprawniona ma również prawo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przysługuje osobie uprawnionej, tj.  będącej osobą niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016 ). 

Aby osoba uprawniona mogła skorzystać  ze  świadczenia jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, wskazując wybraną przez siebie metodę komunikowania się do tut. Urzędu Miejskiego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, powinno być dokonane pisemnie za pomocą:

poczty elektronicznej - na adres info@wlodawa.eu lub faxu - na numer  /82/ 572-24-54, podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po dokonaniu zgłoszenia tut. Urząd Miejski zapewnienia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, osoba uprawniona otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i możliwym terminem realizacji świadczenia lub informację o innej formie realizacji uprawnienia.