Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski we Włodawie

Logo - Urząd Miejski we Włodawie

Włodawa – Miasto Trzech Kultur

Miasto będące przez wieki pod wpływem chrześcijaństwa i judaizmu. Specyficzny charakter, historię i wygląd miasta kształtowały głównie ludność polska, ruska i żydowska. Ta historyczna przeplatanka różnych kultur i religii, w kontakcie z prawdziwym pięknem okolicznej przyrody czynią te miejsce wyjątkowym. Włodawa jest malowniczo położona nad graniczną rzeką Bug, prawdopodobnie ostatnią rzeką w Europie, która zachowała swoje pierwotne, kształtowane mocami natury koryto. Miasto otoczone jest zielonym pierścieniem lasów i licznymi, nierównomiernie rozmieszczonymi skrzącymi się błękitem jeziorami. Urzeka naturalnością środowiska, bogactwem unikalnych okazów fauny i flory. Włodawa posiada niemal egzotyczny posmak pogranicza, gdzie pasjonująca i burzliwa historia odcisnęła swoje piętno. 

Położenie

Włodawa to miasto we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, jest siedzibą powiatu włodawskiego. Malowniczo położona nad rzekami Włodawką i Bugiem, tuż przy granicy z Białorusią. Wschodnia granica miasta przebiega wzdłuż rzeki Bug będącej jednocześnie wschodnią granicą Polski oraz granicą Unii Europejskiej. Gminy bezpośrednio sąsiadujące to gmina Włodawa (gmina wiejska) oraz gmina Wyryki. Włodawa sąsiaduje z Białorusią (sielsowiet Tomaszówka w rejonie brzeskim), a około 5 km na południe od miasta przebiega granica z Ukrainą (graniczy z nią gmina wiejska Włodawa). Znajduje się tam trójstyk granic, miejsce gdzie zbiegają się granice Polski, Ukrainy i Białorusi. 

Miasto położone jest w kilku mezoregionach Polesia Zachodniego, nazywanego również Polesiem Lubelskim (makroregion fizycznogeograficzny, stanowi północno-zachodnią część Polesia, krainy, która rozpościera się na pograniczu Polski, a jej przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi ):

  •  Garb  Włodawski, wyraźnie wyodrębniająca się struktura geologiczno-geomorfologiczna wyniesiona ponad 180 m n.p.m.; obejmuje znaczną część  obszaru miasta;
  • Polesie Brzeskie, stanowiące dolinę rzeczną Bugu, która wyróżnia się swoją budową i ukształtowaniem w terenie (elementy tarasów i koryto);
  • Równina Łęczyńsko-Włodawska, której granica przebiega wzdłuż północnej granicy doliny rzeki Włodawki.

Klimat

Klimat rejonu Włodawy posiada wiele cech kontynentalnych, lato i zima są tu długie, a wiosna i jesień dość krótkie. Obszar należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w kraju. Średnia liczba godzin z odkrytą tarczą słoneczną wynosi około 1680, co np. przekracza normę nasłonecznienia dla uzdrowisk środkowej Europy (1500 godzin rocznie). Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (max. 33,9°C), najzimniejszym styczeń (-30,2°C). Średnia roczna temperatura w rejonie Włodawy waha się od 7,2°C do 8,7°C. Występują wysokie średnie wartości amplitudy temperatury powietrza -  ponad 22°C w skali roku. Na obszar Włodawy największy wpływ (w ciągu całego roku) mają masy powietrza Niżu Islandzkiego i Wyżu Azorskiego, a sezonowo Wyż Wschodnioeuropejski (w zimie) i Niż Azjatycki (w lecie). Rozkład głównych ośrodków barycznych świadczy o sezonowości zjawisk cyrkulacyjnych i dominacji napływu mas powietrza z zachodu. Częstość zmian pogody jest uwarunkowana w znacznym stopniu z rodzajem napływających mas powietrza i występujących frontów atmosferycznych. Najczęściej obserwowane (w ciągu roku) są masy powietrza polarnego morskiego przetransformowanego stanowiące 66% występujących mas powietrza, które napływają znad Atlantyku. W lecie napływ tych mas przynosi ochłodzenie i wzrost zachmurzenia z częstymi opadami atmosferycznymi, a w zimie ocieplenie. Występowanie powietrza kontynentalnego jest znacznie mniejszy, to 20% ogólnej sumy wszystkich rodzajów mas powietrza. Najczęściej napływają w miesiącach zimowych jako powietrze chłodne.

W lecie jest to powietrze ciepłe, o małej wilgotności względnej. Masy powietrza arktycznego napływają nad rejon Włodawy w ciągu całego roku jako chłodne najczęściej w kwietniu i maju, powodując przymrozki i straty w rolnictwie. Najrzadziej pojawia się powietrze zwrotnikowe, jedynie 3% dni
w roku, powodując najczęściej ocieplenie nawet o kilkanaście stopni, a w okresie letnim parne dni
z ulewnymi deszczami.

Struktura powierzchni i układ urbanistyczny

Włodawa ma obszar 18,67 km², w tym:

  • użytki rolne: 50%
  • użytki leśne: 10%

Zabudowa Włodawy rozciągnięta jest południkowo wzdłuż rzeki Bug, która stanowi wschodnią granicę miasta. Osią zabudowy są dwie równoległe względem siebie ulice, mianowicie Al. Jana Pawła II i Al. J. Piłsudskiego. Południowa część Włodawy charakteryzuje się zwartą zabudową jednorodzinną, która w miarę podążając na północ ustępuje miejsca zabudowie szeregowej. Miasto w środkowej części możemy podzielić na dwa sektory. W sektorze wschodnim części środkowej obserwujemy obszerny kwadratowy rynek, w którego centralnej części znajduje się Czworobok. Zarówno dookoła samego rynku, jak też przy odchodzących od niego wąskich, bocznych uliczkach możemy spotkać wiele zabytkowych kamieniczek. W tym też rejonie znajdują się trzy perły architektoniczne Włodawy, mianowicie barokowy kościół (XVIII w.) wraz z przyległym do niego klasztorem (XVII w.), synagogę (XVIII w.) oraz cerkiew prawosławną (XIX w.). Sektor zachodni części środkowej charakteryzuje się blokową zabudową wielorodzinną , a także usługowo – przemysłową. Północna część miasta to głównie zabudowa jednorodzinna oraz bloki. Najdalej na północ wysuniętym fragmentem miasta jest teren po byłej jednostce wojskowej (obecnie głównie zabudowa jednorodzinna i usługowo-przemysłowa).